ŞİRKET POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ

 

MADDE 1 – GİRİŞ

 

İşbu Politikalar ve Prosedürler (Politikalar ve Prosedürler), Bağımsız girişimci sözleşmesi (Bağımsız girişimci Online Başvuru Formu), Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve WG Global Marketing Planı; WG GLOBAL KOZMETİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bundan böyle birlikte veya tek tek “ŞİRKET” olarak anılacaktır. Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine tüzel kişilik olarak 14.03.2022 tarihinde başlamıştır.  mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır.

Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış ürünlerin satışı ve dağıtımı faaliyetini yürütmektedir.

BÖLÜM 2 – TANIMLAR

MADDE 2- BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ OLMA KOŞULLARI

2.1 Bağımsız girişimci: Şirkete elektronik ortam sayesinde kaydolmuş ve ürün alarak iş yapma hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir.

2.2 Eğer bir gerçek kişi iseniz, bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olmanız ve ikamet ettiğiniz yerde geçerli kanunlara göre reşit olmanız gerekmektedir.

2.3 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz ülkenin kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir. Kanunlar buna müsaade ediyorsa kişinin, şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur.

Kişinin; doğru, tam ve düzgün şekilde doldurulmuş bir Girişimcilik Başvuru Formunu doldurması zorunludur ve girişimci ürün siparişi vermenin, başka bir girişimci üye yapmanın veya Prim ödemesi almanın işbu sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.

Bağımsız girişimcilik, şirket tarafından bağımsız girişimcilik onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında aynı anda temsilci, bağımsız girişimcilik, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu bağımsız girişimcilik ’den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet bağımsız girişimcilik WG Global dışındaki ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu bağımsız girişimciliğin şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile feshedilecektir.

2.4 Bağımsız girişimci; Yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer bağımsız girişimcilere zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin bağımsız girişimcilere uyarı yapmaksızın feshedeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler. Bağımsız girişimci, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir.

2.5 Bir bağımsız girişimci kendisini WG Global bağımsız girişimci olarak tanımlayabilecek olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Bağımsız girişimci hiçbir şekilde kendilerinin bağımsız girişimcilikleri dışında şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar. Bir bağımsız girişimci WG Global bağımsız girişimcisi olarak bir çalışan veya aracı veya ortak veya yasal temsilci veya imtiyaz sahibi olmadığını; bu doğrultuda, herhangi bir borç, masraf, yükümlülük veya WG Global adına, WG Global için veya WG Global ismiyle cari hesap açma yetkisi olmadığını ve bu nedenle de WG Global aleyhine borç, yükümlülük veya cari hesaba sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bir başka bağımsız girişimci tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış veya bağımsız girişimci olmuş kişilere bağımsız girişimcilik teklifi yapmak yasaktır

2.6 Kişi şirketin bağımsız girişimcisi olmak için “Online Bağımsız Girişimcilik Başvuru Formunu” doldurmalıdır. Bu formun şirket tarafından onaylanması ve bağımsız girişimcinin ilk ürün alımını gerçekleştirmesi üzerine şirket bu kişiye şirket ilkelerinde ayrıntılı olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve bağımsız girişimcinin hak edişlerini ödemeyi, bağımsız girişimcinin şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder.

2.6.1 Şirkete kayıtlı bağımsız girişimci sponsorunu değiştirmek amacıyla 1. derecedeki veya yakın akrabalarını başka bağımsız girişimcinin sponsorluğunda kaydetmesi, şirket bağımsız girişimcisinin ortaklarının hisse devir yaparak kendi adlarına başka sponsorun altına bağımsız girişimci olarak kaydedilmesi veya kötü niyetli başka alternatif yollara sapması yasaktır. Bu durum tespit edildiği zaman WG Global söz konusu yeni kaydedilen bağımsız girişimcinin tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma, bağımsız girişimciliğini dondurma, feshetme hakkını saklı tutar. Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, ticari faaliyetle uğraşan bir bağımsız girişimcilik önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir bağımsız girişimcilikte pay satın alması veya bu bağımsız girişimcilikle birleşmesi yasaktır. Bir bağımsız girişimcilik aile üyelerinin adına veya akrabası olmayan bir kişinin adına başka bir bağımsız girişimcilik kuramaz veya hali hazırda veya gelecekte, bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir bağımsız girişimcilikte mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.

2.6.2 WG Global yazılı izni ve muvafakati olmadan, bu sözleşmeden veya WG Global bağımsız girişimciliğinden doğan haklar devredilemez, bu haklara bir başkası ortak edilemez. Yazılı izin alınmadan yapılan bir devir işlemi geçersiz olduğu gibi, WG Global nezdinde herhangi bir anlam ifade etmez. Diğer yandan yazılı izin alınmadan yapılan bu kabil işlem, WG Global bağımsız girişimciliğine koşulsuz feshetme hakkı verir. Bu durumda bağımsız girişimci, bu sözleşmeden veya WG Global bağımsız girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus veya komisyon elde etme veya alt sıra organizasyonu hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak WG Global den herhangi bir talepte bulunamaz. Bağımsız girişimci eğer anlaşmanın hükümlerine uymayı başaramazsa, WG Global in, kendi takdirine bağlı olarak, bağımsız girişimciliğini sonlandırabileceğini ve tüm haklarını kaybedeceğini, alt sıra organizasyonunun tamamının veya bir bölümünün kaybıyla sınırlı olmamak kaydıyla disiplin eylemi uygulayabileceğini bilir, kabul, beyan ve taahhüt eder

WG Global bağımsız girişimcisi bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki “WG Global Politika ve Prosedürleri” ile “WG Global Pazarlama ve Ödeme Planına” uymaması durumunda herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda bağımsız girişimci bu sözleşmeden veya WG Global bağımsız girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus veya komisyon satışlarının tamamlanıp tamamlanmamasına bakılmaksızın) bonus veya komisyon elde etme veya alt sıra pazarlama organizasyonu hakları, WG Global pazarlama ve ödeme planı çerçevesindeki ödeme hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak WG Global den herhangi bir talepte bulunamaz.

2.6.3 Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1. derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir. Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.

2.6.4 Şirket, çapraz sponsorluğu kesinlikle yasaklamaktadır. Bir bağımsız girişimcilik başka bir bağımsız girişimciyi farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez, akıl karıştırıcı tekliflerde bulunamaz veya bu amaçla ona başka bir firmada çalışmayı teşvik ve teklif edemez, odak noktasını bozamaz.

2.6.5 Bağımsız girişimcilik statüsünü aynı sponsora bağlı bir gerçek kişi bağımsız girişimciliğinden şirket bağımsız girişimciliğine dönüştürmek isteyen bir bağımsız girişimci, bu değişikliği, değiştirilmiş bağımsız girişimcilik bilgilerini WG Global Operasyon Departmanına göndermek ve istendiği takdirde, bağımsız girişimcilik başvurusunun değiştirilmiş halini Şirket Kuruluş Bildirim Formunun bir kopyası ile birlikte söz konusu departmana sunmak suretiyle ilgili kanunlara uygun olarak herhangi bir anda yapabilir.

2.6.6 Bağımsız girişimcinin, ileride ölmesi halinde miras bırakacağı mirasçılarını kendine ait BackOffice’de beyan etmekle yükümlüdür. Bağımsız girişimci mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını WG Global Operasyon Departmanına sunmak zorundadır. Bu kopyalar, WG Global Operasyon Departmanına normal postayla orijinalleri ulaştırılmalıdır.

Bağımsız girişimci gerçek kişinin BackOffice’inde mirasçı göstermemesi ve mirasçı bırakmadan ölümü halinde şirket kendisine sunulacak mahkeme kararlarına göre işlem yapacaktır.

Bağımsız girişimci şirketin tasfiyeye girmesi halinde o şirketin bağımsız girişimciliği şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.

2.6.7 Bağımsız girişimciliğin başka bir kişiye veya kuruluşa devretme, elden çıkarma, satma veya temlik etme söz konusu değildir.

2.6.8 Bağımsız girişimci, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi bağımsız girişimci olarak kaydetmesi yasaktır. Şirketin kanunlar veya işbu sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir bağımsız girişimcilik; Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da işbu Politika ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, şirket bir bağımsız girişimcilik başvurusunu reddedebilir, bir başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir bağımsız girişimcilik dahi olsa bağımsız girişimcilik feshini başlatabilir.

2.6.9 Bir Bağımsız girişimcilik, işbu sözleşmenin süresi boyunca ve bu sürenin bitimini izleyen 1 (bir) yıl boyunca, işbu sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak; Herhangi bir bağımsız girişimciliğe; başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır. Bir şirket çalışanını ve bağımsız girişimci şirketteki işinden ayrılmaya veya şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır. Şirketin bağımsız girişimci olan ya da şirketle başka bir sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi şirketle yaptığı yazılı bir sözleşmeyi feshetmeye veya şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da şirketin bir bağımsız girişimci olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır. Bu durumlarda sözleşme askıya alınabilir veya feshedilebilir. Askıya alınan hesaplarda askıda kalma süresinde hak edişler olmamaktadır.

2.6.10 Uygunsuz bağımsız girişimcilik kaydı gerçekleştirme ve sonuçları;

Aşağıdaki şekillerde bağımsız girişimcilik kaydı gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.

- Hali hazırda başka bir kolda ya da başka bir sponsor altında üyeliği bulunan bir kişinin kaydını ikinci kez gerçekleştirmek.

- Hali hazırda eşiyle ortak bağımsız girişimcilik sahip olan bir kişinin farklı bir gruba katılması için tekrar kaydını gerçekleştirmek.

- Bir kişinin bilgisi dâhilinde olmadan kaydını gerçekleştirmek

2.6.11 Bağımsız girişimcilerin WG Global e herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. Bağımsız girişimciler WG Global e üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. WG Global bir bağımsız girişimcinin yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu bağımsız girişimci üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar.

Uygunsuz bağımsız girişimci kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin bağımsız girişimciliği derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kaydedilen bağımsız girişimciler asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir. Burada yer alan yükümlülükler Bağımsız girişimci başvurusunun, işbu sözleşmenin ve şirket ve bağımsız girişimci arasındaki diğer bir sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 3 – KARİYER ALMA ŞARTLARI

3: Ürün temsilcileri TL cirolarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar. Ürün temsilcileri kazanç planı uyarınca gerekli TL ciroları toplayamamış olmaları durumunda şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.

3.1: Şirket fiyat, TL veya uluslararası kur değişiklikleri hakkında en az 1 ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.

3.2: Kariyer: Şirket tarafından belirlenen ödül planı içinde iş yapan ürün temsilcilerinin ödül planında belirtilen hedefleri bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları unvanları belirler.

3.3: Kariyerler, aktif olunan ayın ilk 15 günlük birinci periyot ve ikinci 15 günlük ikinci periyot şeklinde hesaplanmaktadır.

 

********************************************************************

MADDE 4 - ÖDEMELER

4.1 Şirket bağımsız girişimcilerine sunmuş olduğu e-cüzdan sistemi üzerinden ilk ödemesini gerçekleştirir. Bağımsız girişimci e-cüzdanında var olan gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını ödeme olarak almak istediğinde öncelikle hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Kimlik Numaralı kişiye ait bir banka hesabını ödeme için şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin her ödeme talebine istinaden noter onayı olması durumunda şirket hesap sahibinin haricinde şirkette bağımsız girişimci olmayan birinci derece yakınına şartı ile bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder. Şirketten bağımsız girişimcilerin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilcileri vergi mükellefi değiller ise %20 Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek onlar adına devlete ödenecek olup, kalan tutar bağımsız girişimcinin banka hesabına havale / EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00 TL ödeme talep eden bağımsız girişimci %20 oran olan 200 TL’nin komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 800 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder. Şirketten bağımsız girişimcilerin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilciler vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete %20 - KDV dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. Örnek olarak 1.000,00 TL ödeme talep eden bağımsız girişimci KDV dahil 1.000,00 TL tutarında fatura kesmek durumundadır. Bu faturanın aslını ödeme gününden önce şirkete ulaştırmak zorundadır. Şirket vergi mükellefi bağımsız girişimcilerin vergi beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi bağımsız girişimcilerine ödeme yapılmayacaktır. Şirket vergi borcu olan bağımsız girişimcilerin ödemelerini bağımsız girişimcinin vergi dairesine vergi borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.

4.2 Gerekli görüldüğü durumda şirket bağımsız girişimcilerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar. Şirketin ödeme günü her hafta Çarşamba günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem üzerinden her hafta Salı günü saat 23.59’a kadardır. Bu saat ve tarihten sonra gelen ödeme talepleri bir sonraki ödeme döneminde şirket tarafından ödenecektir. Ödeme talep eden bağımsız girişimcilerin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan bir sonraki haftanın çarşamba günü Havale / EFT olarak bağımsız girişimcilerin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek olarak 1. Hafta salı günü saat 23:59’a kadar sistem üzerinden ödeme talebi yapan bağımsız girişimci ödemesini 2. Hafta çarşamba günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır.

4.3 E-cüzdan rakamları üzerinde 500 TL altındaki rakamların şirketten ödeme olarak talep edilmesi yasaktır. 500 TL’nin üzerindeki rakamlar şirket tarafından ödeme talep eden bağımsız girişimcilerine ilgili vergileri düşülerek ödenecektir. Hiç alışveriş yapmamış bir kişi BackOffice sisteminde e-cüzdan bakiyelerini nakit olarak talep edemezler. Fakat bu durum, BackOffice e-cüzdanlarında bulunan tutarları sistem içerisinde kullanmalarına engel teşkil etmemektedir. Türkiye dışı bağımsız girişimcilerin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.

4.4 Hüküm ve Koşullar’a" dahil edilmiş ve bu Hüküm ve Koşulların bir parçası olan WG Global Politika ve Prosedürlerini ve WG Global Pazarlama ve Marketing Planı’nı dikkatlice okudum ve bunlara uymayı kabul ettim. İyi hal içinde olacağımı ve WG Global ’den herhangi bir hak elde etmeye uygun olmak için bu metinlerdeki herhangi bir hükmü ihlal etmemem gerektiğini anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Bu Hüküm ve Koşulların, WG Global Politika ve Prosedürlerinin veya “WG Global Pazarlama ve Marketing Planı’nın dönem dönem değiştirilebileceğini, yapılan değişiklerin beni de etkileyeceğini, bana da uygulanacağını anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Yapılan değişikliklerin WG Global materyallerinde yayınlanmasıyla (web sitesinde ilan edilmesi veya duyurular gönderilmesiyle) değişiklikten haberdar olduğumun kabul edileceğini, bu değişiklikten sonra bağımsız girişimciliğe devam edilmesinin veya lehime doğacak hakları ve bu metinleri ve yapılacak değişiklikleri kabul etmem anlamına geleceğini, anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Bu anlaşma kayıt tarihinden itibaren başlar ve taraflardan herhangi biri iptal edinceye kadar devam eder. Eğer herhangi bir sebeple iş birliği iptal edilir veya sonlandırılırsa, bir bağımsız girişimci olarak tüm haklarımı kaybedeceğimi anlıyorum. WG Global , yazılı olarak önceden ihbar etmek/bildirmek koşulu ile herhangi bir sebep bildirmeden tüm bağımsız girişimci anlaşmalarını sonlandırma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 - KOMİSYON ÖDEME SÜRESİ

5.1 Bağımsız girişimci tüm hak edişleri sahip olduğu kıdeme göre ayrıca wgglobal.com web sitesinde güncel hali anlık olarak takip edilebilen WG Global Marketing Planı’na göre hesaplanır. Bir bağımsız girişimci komisyon, primler, iş raporları veya masraflar ile ilgili herhangi bir hata yapıldığını düşünüyorsa bunu, iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak şirkete bildirmek zorundadır. Şirket iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bildirilmeyen bir hatadan, eksiklikten veya sorundan sorumlu olmayacaktır.

5.2 Şirket hiçbir durumda bağımsız girişimci Komisyonunu/Primleri boşanan eşler arasında veya kapatılan şirketlerin ortakları arasında paylaştırmayacaktır. Bağımsız girişimciliğin bir tarafa veya diğerine verilmesine taraflar veya mahkeme karar verebilecektir. Bağımsız girişimcilik kesinlikle bölünemez.

5.3 Sürmekte olan bir boşanma davası veya malların paylaşılması görüşmeleri sırasında şirket, bu işlemden önce olduğu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak) kaydedilmiş bulunan bağımsız girişimci yapmaya devam edecektir.

MADDE 6 - AHLAK KURALLARI

6.1 Bağımsız girişimciler, yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. Bağımsız girişimci faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.

6.2 Bağımsız girişimci iş ahlakına aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Kişilerin odak noktasını bozmak, WG Global çatısı altında bağımsız girişimcilere farklı Network Marketing firmaları yatırımını sunmak , kişilerin odağını bozmak ve akıl karıştırıcı cümleler kurmak ve buna benzer durumlarda Şirket, bağımsız girişimcinin birtakım faaliyetlerinin iş ahlakına aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem bağımsız girişimciliği askıya almayı veya bağımsız girişimcilik feshini kapsayabilir. Askıya alınan hesaplarda askıda kalma süresinde hak edişler olmamaktadır.

6.3 Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir. Bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir: Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması; Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi; Çapraz sponsorluk veya çapraz istihdam; Başka bir kişinin kredi kartının izinsiz kullanılması, Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması; Abartılı, yanıltıcı veya asılsız gelir beyanlarında bulunulması veya WG Global Pazarlama Planının kasıtlı olarak yanlış anlatılması; Aldatıcı veya kanunsuz ticari uygulamalarda bulunulması veya diğer yasak veya kanunsuz faaliyetlerin yürütülmesi; Şirketin ismini ve logosunu taşıyan ilanların veya özel satış materyallerinin, yayınlanmadan önce, onaya sunulmaması; Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın şirketin isminin, görüntüsünün veya logosunun veya diğer her türlü fikri mülkiyet hakkının tescili için resmi makamlara başvuru yapılması, basılı veya elektronik ortamda kullanılması veya yanlış (kötüye) kullanılması; Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın şirketin logosunun veya markasının herhangi bir sponsorluk veya istihdam ilanında veya finansman faaliyetinde kullanılması veya yanlış kullanılması; Şirketin ticaret unvanının yanlış (kötüye) kullanılması; Şirket literatürünün ve dokümanlarının izinsiz olarak çoğaltılması; Şirket Politika ve Prosedürlerinin herhangi bir ihlali; Açıkça yasaklanmış olan bir şeyi dolaylı olarak yapmak, gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla, kasten işbu sözleşmenin boşluklarından yararlanılması; Şirket, diğer bağımsız girişimciler, şirketin ürünleri, WG Global Marketing Planı ya da şirketin yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri veya çalışanları hakkında küçültücü sözler sarf edilmesi; Şirketin ürünlerinin ve/veya WG Global Marketing Planının herhangi bir düzenleyici merci tarafından gözden geçirilmiş, uygun bulunmuş veya onaylanmış olduğunun beyan veya ima edilmesi ve WG Global ismi hiçbir şekilde, şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında görünmeyecektir.

6.4 Bağımsız girişimciler satış/alım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde ürünleri veya WG Global bağımsız girişimciliklerini satamaz, satışa çıkaramaz veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir bağımsız girişimci bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.

6.5 Bağımsız girişimcilerin diğer Bağımsız girişimcilere ya da Bağımsız girişimci adaylarına yönelik olarak WG Global Marketing Planı kullanılarak belli hedeflerin tutturulması halinde WG Global Marketing Planında ve şirketin taahhütleri içinde yer alan veya almayan yurtiçi - yurtdışı gezileri, eğitim programları ve kampları, nakit para, araba ve benzeri taşınır taşınmaz mallar gibi promosyonlar organize etmesi, bu gibi taahhütler vermesi her halükarda kesin olarak yasaklanmıştır. Şirketin böyle bir durumu tespit etmesi halinde bunu yapan bağımsız girişimcinin sözleşmesini derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve/veya diğer uygun tedbirleri alma hakkı saklıdır.

MADDE 7 – SPONSORLUK

7.1 Bağımsız girişimci, muhtemel adaylara Şirkette iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir. Bağımsız girişimcinin şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve girişimciliğin feshiyle sonuçlanabilir.

7.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir bağımsız girişimci kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve ilk kaydolduğu bağımsız girişimciyi sponsor olarak tanıyacaktır

7.3 Takıma Yerleştirme: Bir bağımsız girişimci yeni bağımsız girişimcilerin sponsorluğunu yapmak ve onları kendi takımına yerleştirmek suretiyle bir satış takımı kurar. Herhangi bir bağımsız girişimcinin sponsoru bağımsız girişimciyi kendi takımına yerleştirmekten sorumludur. Yeni bağımsız girişimci, sponsor bağımsız girişimci tarafından yerleştirilmesinden sonra, Şirketçe onaylanan durumlar haricinde, takım içindeki başka bir yere aktarılamaz.

7.4 Bir bağımsız girişimci Şirketin işbu politikaya uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, bağımsız girişimciliğin yalan beyanı nedeniyle bağımsız girişimcilik feshini başlatabilir.

7.5 Bağımsız girişimciyi yerleştirmede bir hata yapılması halinde, herhangi bir yer değişikliği söz konusu değildir.

7.6 Şirket Sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor Girişimci etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluk devredilmez ve birikimli olarak Üst Seviyedeki Sponsora aktarılmaz. Başka bir ifadeyle, A B’nin sponsorluğunu ve B de C’nin sponsorluğunu yapıyorsa ve daha sonra B etkinliğine son vermiş ise C’nin sponsorluğu A’ya intikal etmez. Aynı şekilde, B faaliyetine son verdiği takdirde C üste yükselerek B’nin pozisyonuna geçmez.

7.7 Şirket, herhangi bir şekilde çapraz sponsorluk veya çapraz aday kaydetme eylemine karışan bir bağımsız girişimcinin feshini kendi takdirine bağlı olarak başlatabilir ve bağımsız girişimci, Şirketin bu işlemi devam ettirmek amacıyla hukuki görüş isteyebileceğini de kabul etmektedir.

7.8 Sponsor, takım arkadaşlarının ticari hareketlerini engelleyecek maddi manevi ahlaka aykırı olarak herhangi bir söz, davranış, tavır, yalan beyan, asılsız vaat verme, takım arkadaşları ile ilgilenmemek vb. durumları sergileyemez. Aksi durumda WG Global karar verme hakkına sahiptir.

MADDE 8 - ÜRÜN DEĞİŞİM VE İADE POLİTİKASI

8.1 Ürün İadesi: Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir bağımsız girişimci ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Bağımsız girişimci, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; WG Global ’e net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (kargo ücreti, primler, sanal pos ve aracı kurum komisyonları, vergiler veya Bağımsız girişimciye ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Bir bağımsız girişimci siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde şirket o kişinin bağımsız girişimciliğini feshetme hakkına sahiptir. Her halükârda şirket ödeme iadesini yapmadan önce, ürün iadesi için ve ayrıca ve tüm kullanılmış ürün ve hasarlı ürünlerin gönderimi için ödenen kargo ücretinin bedelini keser.

Şirket ürünlerin, özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce bağımsız girişimciye açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

8.2 Aynı marka yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm bağımsız girişimciler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır: Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen bağımsız girişimciye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.

Ürün değişimi yapmak isteyen bağımsız girişimci veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde şirketin müşteri hizmetleri departmanını arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Değişim yapmak isteyen bağımsız girişimci değişim sürecindeki kargo ücretlerini ödemeyi kabul ve beyan eder.

Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde bağımsız girişimci ancak teslimat emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.

Bağımsız girişimci ya da müşteri Şirkete gönderdiği bir yazıda/yazının yanında aşağıdakileri açıklamak ve yollamak zorundadır: (1) Değişim nedeni, (2) Şirketin bağımsız girişimci tarafından eksiksiz doldurulması gereken iade dilekçesi ve (3) WG Global tarafından ilk düzenlenen faturanın tüm asıllarını. (4) İddiasını destekleyici fotoğraf, teslim tutanağı ve diğer belgeler Bağımsız girişimci kargo ücretini şirkete peşin ödemek zorundadır. Şirket alıcı taraf ödemeli paketleri kabul etmemektedir. 

8.3 Şirket 14 günlük bekleme süresinden sonra bağımsız girişimcinin satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri ve promosyon hak edişleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır. Zira bu kalemlerin satın alınması mecburi olmayıp WG Global in takdirine bırakılmıştır. Şirket; değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir. Promosyon hakkedişlerinde bağımsız girişimcilerin aktif olması şartı mevcuttur.

8.4 Bağımsız girişimciler kendi ekiplerindeki bağımsız girişimciler tarafından iade edilen ürün için ödenen komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.

8.5 Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.

8.6 Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir bağımsız girişimci hakkında şirket tarafından derhal bağımsız girişimciliğin feshi başlatılacaktır.

Yukarıda açıklanan ürün değişim ve iade politikası sadece şirketle ilgili ürünler için geçerlidir.

8.7 Bağımsız girişimci teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün, bağımsız girişimcinin ürün teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da bağımsız girişimcinin geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndermek için bağımsız girişimciden geri gönderme ücreti alınacaktır. Kargo ücretini bağımsız girişimci öder. Aksi halde sipariş iptal edilmiş kabul edilir ve kargo ücreti sipariş iade tutarından kesilir

8.8 Eksik Siparişler: Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak bağımsız girişimcinin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde bağımsız girişimci kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir.

MADDE 9 - ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER

9.1 Şirket ürünlerin perakende ve bağımsız girişimcilik fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde; üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce bağımsız girişimcilere duyuru yapacaktır. Bu duyuru wgglobal.com adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.

9.2 Bağımsız girişimci şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.

9.3 Bağımsız girişimci, söz konusu iddialar şirket tarafından önceden onaylamadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, WG Global’in güncel pazarlama yayınlarında veya WG Global ’in güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.

9.4 Bağımsız girişimci ilgili ürün konusunda sadece WG Global l’in etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır.

9.5 Şirket aşağıdaki hususları beyan veya ima etmemektedir:

Herhangi bir ürünün amacı bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemektir;

Herhangi bir katkı maddesi veya katkı maddelerinden oluşan bir birleşim tıbben bilinen ve kabul edilen sonuçların dışında sonuçlar doğuracaktır.

Kullanıcı görüşleri dâhil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”

9.6 Bağımsız girişimciler perakende satış fiyatı dışında satış yapamazlar. Aksi takdirde şirket bağımsız girişimcinin hesabını dondurma ve feshetme hakkını saklı tutar.

9.7 Her ülke faaliyetle ilgili kendi standart kural ve prosedürlerine sahiptir. Bağımsız girişimciler bulundukları ve/veya iş yaptıkları ülkede yasal faaliyette bulunmak için saptanan kurallara riayet etmek zorundadır.

9.8 Bağımsız girişimcinin “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği” ve “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” hükümlerinin “Tüketici” olarak tanımladığı bir kişiye kendi işyeri dışında herhangi bir ürün satışı yapması ve bağımsız girişimci söz konusu yönetmelik ve kanunun gerekliliklerini yerine getirmemesi halinde ve bundan dolayı şirket’in tüketici’yi tazmin etmesi veya idari para cezası ve benzeri yaptırımlarla karşı karşıya kalması durumunda şirketin bağımsız girişimciye rücu etme ve ödenen herhangi bir bedeli bağımsız girişimcinin şirketteki ödenmemiş alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır.

9.9 Söz konusu alışverişlerde yasa gereği KDV hariçtir. Ödeme kısmına geçince artı KDV ödeme şekli ile ödemeler gerçekleşir. Marketing planında gelirler KDV hariç olarak bağımsız girişimcilere pay edilir.

MADDE 10 - REKLAM VE TANITIM

10.1 Şirket bağımsız girişimcilerin işlerini genişletmek üzere kullanabilecekleri uygun bir yöntem olarak reklam ve tanıtımı teşvik etmektedir. Ancak, ahlaka uygun bir pazarlama çalışması yürütmek için kesin kurallar gereklidir. Bu bakımdan söz konusu kurallar şirket ve bağımsız girişimcileri arasındaki işbu sözleşmenin parçasıdır. Girişimciler bağımsız yüklenicilerdir ve şirketin, onun iştiraklerinin veya bağlı ortaklıklarının personeli değillerdir ve kendilerini bu şekilde tanıtamazlar. Ayrıca bir girişimci, kendisinin veya yeni bir girişimci şirket tarafından işe alınacağını hiçbir surette beyan edemez veya başka türlü ima edemez.

10.2 Şirketçe onaylanmış sesli kayıtlarda ve telefon mesajı kayıtlarında, mesajın başında , girişimciler bağımsız girişimci olarak tanıtılmak zorundadır.

10.3 Şirket Unvanları, Ticari Markalar ve Logolar: WG Global , şirket unvanları veya bu unvanlara benzeyen isimler, ticari markalar ve/veya logolar şirketin özel malıdır ve şirketin yazılı onayı önceden alınmaksızın literatürün çoğaltılması dahil olmak üzere hiçbir şekilde veya hiçbir ilanda kullanılamaz. Onaylanmış bir ilanda bağımsız girişimci WG Global in “Bağımsız Girişimci” olduğunun belirtilmesi zorunludur. Şirketin unvanının veya logosunun bağımsız girişimci olduğuna atıfta bulunulmaksızın tek başına kullanılması kesinlikle yasaktır. Şirketin unvanı ve bağımsız girişimcin logosu ve ürünlerin isimleri ve/veya logoları yalnızca şirketin önceden onayladığı perakende bir ürün reklamında kullanılabilir. Yeni girişimcileri çekmeye yönelik reklamlar ve iş fırsatı reklamları önceden şirketçe yazılı olarak onaylanmalı ve/veya “açıklamasız” olarak yani şirketten veya ürünlerinden bahsedilmeksizin verilmelidir. WG Global ismi hiçbir şekilde, şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında, şirketin izni olmadan Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinde görünmeyecektir.

10.3.1 Bağımsız girişimciler, tanıtım ve pazarlama amaçlı toplantılar ve eğitim seminerleri organize edebilirler. Ancak bu toplantıların girişimci tarafından organize edildiği; şirketin sorumluluğu altında olmadığı katılımcılara açıkça duyurulmalıdır ve bu toplantılarda şirket’e ait logo, isim ve benzeri fikri mülkiyet hakları toplantıyı şirket organize ediyormuş izlenimi verecek şekilde ve şirket’ten izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu tür durumlarda etkinliğin isimlendirilmesinde ve ana başlıklarında şirkete ait logo ve benzeri fikri mülkiyet hakları kullanılamaz. Diğer yerlerdeki kullanımlarda ise bağımsız girişimci ibaresi logo benzeri işaretlerle yan yana ve aynı büyüklükte kullanılacaktır.

10.3.2 Şirket unvanının, logosunun veya markasının veya şirket, onun faaliyeti, ürünleri veya işlemleri ile ilgili herhangi bir beyanın bağımsız girişimci tarafından bir finansman faaliyetinde kullanılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Şirket bu tür bir finansman faaliyetini onaylamamakta veya uygun görmemektedir ve bu politikanın ihlali şirketin girişimcilik feshini başlatmasına sebep olabilir.

10.4 İnternet Siteleri: Girişimciler, “WG Global ” ismini, WG Global markalarını, WG Global ürünlerini veya WG Global ’in diğer fikri mülkiyetini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL) ya da internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında şirketin yazılı iznini önceden almaksızın kullanamaz. Bu kuralı ihlal eden bir alan adının olması durumunda şirket bu alan adının sahibinden bu alan adını derhal ve WG Global ’den ücret almaksızın WG Global ’e devretmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Devretmeyen girişimci tüm girişimcilik hakları feshedilecektir. Bu, WG Global ’in kullanabileceği diğer haklara ve yasal çözüm yollarına ilave olacaktır.

10.4.1 Bağımsız girişimciler, sahibinden önceden yazılı izin istemiş ve bu izni almış olmadıkça, üçüncü şahısların ticari markalarını, ticaret unvanlarını veya ürün isimlerini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL), internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında, e-posta adreslerinde kullanamazlar.

10.4.2 Yürüttükleri WG Global faaliyetiyle ilgili olarak internet siteleri işleten bağımsız girişimciler bu internet sitelerinde yalnızca WG Global bağımsız girişimci logosunu ve ürün resimlerini yayınlayabilirler. Söz konusu internet sitesi bağımsız girişimci şahsi sitesi değil de WG Global ’in resmi kurumsal internet sitesiymiş izlenimi verecek şekilde sunulamaz. Bu yayını da şirketten onay alındıktan sonra başlatabilecektir.

10.4.3 Bağımsız girişimciler arama motorlarında endeksinde yer aldıkları sırayı yükseltmek için herhangi bir yanıltıcı veya aldatıcı taktik (tamamen WG Global ’in mutlak kanaatine göre belirlenir) kullanamazlar.

10.4.4 Bağımsız girişimciler internet sitelerine; WG Global resmi ana sayfasına veya WG Global’in hazırladığı veya işlettiği başka bir internet sitesine ve aynı girişimci WG Global ’in ürün grubunu ve WG Global ’deki gelir imkânlarını tanıtmak amacıyla işlettiği diğer internet sitelerine giden bir bağlantı (link) koymakla yükümlüdür.

10.4.5 Kendilerine ait veya diğer internet siteleri aracılığıyla uluslararası piyasalarda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen Girişimciler WG Global in Politika ve Prosedürlerine, diğer WG Global kurallarına ve ayrıca ticari ve internet faaliyetleri üzerinde yargı yetkisine sahip her ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadırlar. Bu kanun ve yönetmelikler tüketicilere ait bilgilerin gizliliği, mahremiyet hakları, tele-pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ve internetten pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ile ilgili kuralları, kanunları ve yönetmelikleri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Tanıtılan ürünler yalnızca bu mesajların gönderildiği belirli bir ülkede satışa çıkarılan ürünleri kapsayabilir. Bağımsız girişimciler şirketten önceden onay almaksızın aksi yönde davranamazlar.

10.4.6 Bağımsız girişimcilerin, WG Global ’in ürünlerinin veya WG Global ’deki gelir imkanlarının veya WG Global ile kurulan başka bir ilişkinin tanıtıldığı internet sitelerinde, bu sitelere tüketiciler hakkındaki bilgilerin geldiği her ülkenin mahremiyet kanunlarına riayet edilmek suretiyle, tüketicilerin ve site kullanıcılarının gizliliği korunmak zorundadır. Bağımsız girişimciler tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, tüketiciler hakkındaki kişisel bilgilerin toplanıp toplanmadığını ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir “Mahremiyet Beyanını” internet sitesinin göze çarpan bir yerine koymak zorundadır.

10.4.7 Bağımsız girişimciler, tüketici veya site kullanıcısı kendisine açık yazılı izin vermedikçe tüketici veya site kullanıcısı hakkındaki bilgileri satamaz, takas edemez veya kullanamaz. Bağımsız girişimci tüketiciden veya site kullanıcısından bu yazılı izni almış ise bilgileri yalnızca WG Global in ürünleriyle veya WG Global ’deki gelir imkânlarıyla bağlantılı olarak kullanabilir.

10.4.8 WG Global bağımsız girişimcileri WG Global ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın WG Global in mutlak kanaatine göre iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, kötüleyici, tehditkâr, saldırganca, taciz edici, küfürlü, müstehcen veya pornografik herhangi bir materyali internette, internete veya internet aracılığıyla (sosyal ağ) yayınlayamaz, koyamaz veya yayamaz.

10.4.9 Bağımsız girişimciler wgglobal.com adresindeki ve ileride duyurulacak diğer sitelere veya WG Global ’in veya onun bağımsız girişimcilerinin işlettiği diğer internet sitelerine müdahale edemez veya bu sitelere müdahale edilmesi veya bu sitelerin işleyişinin aksatılması sonucunu doğuran herhangi bir harekette bulunamaz, ya da WG Global ’den önceden yazılı izin veya onay almaksızın bu sitelere veya başka bir siteye bağlı olan bilgisayar sistemlerine veya ağlara giremez veya girme girişiminde bulunamaz.

10.5 Reklam Onayı: Bağımsız girişimciler şirketin adlarını, markalarını veya ürün logolarını gazeteler, dergiler, el ilanları veya diğer türden basılı yayın araçları, para toplama kuruluşları adına veya onlar tarafından hazırlanmış olanları da kapsayan mektuplar ve teklifler, interneti, ses bantlarını veya video kasetlerini de kapsayan elektronik yayın araçları ve promosyon materyalleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir biçimde ve ortamda kullanmadan önce şirketten onay almak zorundadır. Ekip Üyesi reklam materyalini şirketin onayına sunmak üzere info@wgglobal.com adresine gönderebilir.

10.6 Kaydedilmiş Mesajlar: Her biçimdeki reklamda kullanılan ve Şirketin ürünlerini, isimlerini, markalarını veya logolarını içeren tüm kaydedilmiş mesajların onaylanmak üzere yazılı metin şeklinde şirkete sunulması ZORUNLUDUR ve bu mesajlar kullanılmadan önce onaylanmak zorundadır.

10.7 Genel Tanıtımlar: Girişimciler şirketin isimlerinden veya logolarından herhangi birini kullanmıyorlarsa, kendi işlerini, arzu ettikleri, yasal ve ahlaka uygun herhangi bir şekilde tanıtabilirler. Şirket literatürünün veya markalarının çoğaltılmasına izin verilmez. Yalnızca şirketin temin ettiği orijinal malzemeler kullanılabilir. Tüm şirket literatürü telif hakkına tabidir ve şirketten açık yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Bu yasak fotokopileri, çizelgelerin çoğaltılmasını, çevrilmiş ifadeleri, şirket fotoğraflarını/ürün resimlerini ve kısmi kopyaları ve/veya bu bağlamdan çıkarılan kopyaları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Bağımsız girişimciler, kendi teşkilatları dahilinde kullanılan özel olarak üretilmiş herhangi bir motivasyon literatürünün veya eğitim materyalinin şirket tarafından onaylandığını veya uygun bulunduğunu beyan veya ima edemezler. Şirket pazarlama materyallerini ve diğer materyalleri wgglobal.com adresindeki siteye koyacaktır. Bağımsız girişimciler bu materyalleri herhangi bir anda kullanabilir.

10.8 Kamuya Yönelik Reklam Araçları: Kamuya yönelik reklam araçlarının kullanılması yasaktır. Herhangi bir radyo veya televizyon (şebeke veya kablolu) yayınının veya internet dahil diğer elektronik iletişim araçlarının, reklam panolarının, otobüs duraklarının ve/veya parklardaki bankların şirketten açık yazılı izin alınmadan reklam amacıyla kullanılması yasaktır. İnternetten reklam veya satış yapılmasına izin verilmektedir, ancak bağımsız girişimci işbu maddede tarif edilen gereklilik ve yasaklara uyması ve/veya şirketin sponsor olduğu kopyalanmış internet sitesini kullanması şarttır. Bağımsız girişimci, şirketin kopyaladığı internet sitesinin içeriğini değiştirme veya düzeltme girişiminde bulunmayacak ve söz konusu sitede, şirketin Politika ve Prosedürlerinin yanı sıra WG Global’in faaliyetiyle bağlantılı bütün diğer Sözleşmeleri ihlal eden mahiyette literatür, resim, fotokopi, çizgisel çoğaltma, çevrilmiş ifade, şirket fotoğrafı/ürün resmi ve kısmi kopyalar ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyalar yayınlamayacaktır.

10.9 Basın ve Yayın Organlarıyla Röportajlar: Bağımsız girişimcilerin, televizyon, radyo, gazete, dergi, ticaret gazetesi veya internet dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yayın organıyla şirket hakkında röportaj yapması yasaktır. Bu röportajlar sadece şirketin yetkili personeli tarafından verilecektir.

10.9.1 Bağımsız girişimcilerin Ses ve Video Kayıtları veya CD’leri: Sadece Şirketten önceden yazılı izin almış olan bağımsız girişimciler, dağıtım amacıyla, kendi hazırladıkları ses ve video kayıtlarını, CD’leri veya diğer kayıtları takdim edebilirler. Kayıtlar aşağıdaki kriterlere uygun olmak zorundadır:

Bu kayıtlar çoğaltılmadan önce şirketçe yazılı olarak onaylanmalıdır. Kaydın kâğıt üzerine yazılmış metni onaya sunulmalıdır.

Kaydın kapağında ve/veya etiketinde, kaydı yapan bağımsız girişimci kim olduğu yazılmalı ve kendisinin bağımsız bir girişimci olduğu açıkça belirtilmelidir. Benzer bir açıklamanın kaydın başlangıcında bir önsöz olarak yer alması da gereklidir.

10.10 Perakende Mağazalar: Şirket ürünlerinin birçok perakende mağazada satılmasına veya sergilenmesine izin vermemektedir. Fakat, bu politikanın istisnaları vardır. Bu perakende istisnaları “randevuyla” çalışan işletmelerdir.

10.10.1 Aşağıdaki perakende mağazaları şirketin ürünlerinin kesinlikle SATILAMAYACAĞI olan ya da şirket literatürünün kesinlikle SERGİLENEMEYECEĞİ işletmelere örnektir, alışveriş merkezlerindeki mağazalar, büyük veya küçük ölçekli marketler, eczaneler vb. perakende satış noktaları. Bu, mal sahibi/yönetici bir gerçek WG Global bağımsız girişimcisi olsun veya olmasın, kesindir. Bu tür yerlerdeki uygulamalar ile ilgili şirketten açıklayıcı bilgi istenilmelidir.

10.10.2 Bu politika bir perakende mağazası sahibinin şirketin bir girişimci olmasını engellemez. Bu tür bir kuruluşun sahibi- işletmecisi veya yöneticisi girişimci olması halinde bunlar WG Global ürünlerinin perakende satışını yapmaya kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve şirket ilkelerine uygun olarak devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir girişimci sponsoru, şirket ilkelerinin o noktaya kadar uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi takdirde şirket ilkelerinden sorumlu sponsor olacaktır.

10.10.3 Bu politikanın amacı hem Bağımsız girişimci hem de müşterileri korumaktır. Ayrıca şirket ürünleri üçüncü kişiler tarafından (WG Global girişimci olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar. Ürünler WG Global bağımsız girişimcileri ve üçüncü kişilerin veya başka kuruluşların oluşturduğu web sitelerinde veya diğer kataloglarda tanıtıma ve satışa arz edilemez.

Aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurarak ürünler toplatılacaktır. Şirketimizin tüm logoları, marka ve amblemleri Türk Ticaret Kanunu ve 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Web sitelerimizde (wgglobal.com) yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları tasarımları,5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği korunmakta olup kopyalanamaz, kullanılmaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

10.10.4 Berberler, güzellik salonları, sağlık kulüpleri, spor salonları vb. gibi hizmet amaçlı kuruluşlar perakende satış merkezleri konusundaki kuralın istisnası olabilir. Bununla birlikte, satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve konuda WG Global şirket merkezinden yazılı onayın alınması gerekmektedir. Onayın alınmasına takiben bu tür işletmelerde, tesislerin sadece hizmet verdikleri bölümlerinde ürünleri teşhir etmelerine izin verilecektir. Ancak şirket ürünlerinin ofisin dış kısmında veya pencere/vitrin camlarında teşhirine veya tabela asılmasına izin verilmez.

10.10.5 Bağımsız girişimciler, girişimcilik faaliyetlerinin, kendi düzenleyecekleri eğitim ve seminerlerin organizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla kendi sorumlulukları altında idari ofisler, bürolar açarken dış tabelalarında şirkete ait logo ve benzeri fikri mülkiyet haklarının kullanamazlar.

10.10.6 Bağımsız girişimci ürünleri tanıtılabilecek veya satılabilecektir. Yine bu konuda da şirketten yazılı onay alınması zorunludur.

10.10.7 Şirket ürünlerinin satılması amacıyla işyerleri açılması kesinlikle yasaktır.

10.11 Fuar ve Ticaret Sergileri: Girişimciler şirketin ürünlerini fuarlarda ve ticaret sergilerinde, bu ürünlerin ağ üzerinden pazarlama yöntemiyle satılan diğer bir ürünün yanında gösterilmemesi veya sergilenmemesi kaydıyla tanıtabilirler. Bitpazarları ve takas mağazaları; şirketin ürünlerinin, isimlerinin, markalarının, fırsatlarının, literatürünün veya hizmetlerinin satılması ve/veya sergilenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade edilen mekânlar değildir.

10.11.1 Bağımsız girişimciler ürünleri ve veya WG Global üyeliklerini alım/satım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde satamaz, satışa çıkaramaz, takas edemez veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir girişimci bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.

10.12 Tele-Pazarlama: Bağımsız girişimciler tele-pazarlama uygulamalarını düzenleyen ulusal kanunları ve yönetmelikleri ve ayrıca iş yapma niyeti taşıdıkları her devletin veya yargı çevresinin kanunlarını ve yönetmeliklerini anlamaktan ve bunlara uymaktan şahsen sorumludur.

10.12.1 Bağımsız girişimciler şirket ürünlerini ülke yasalarının belirttiği şekilde tanıtmak ile yükümlülerdir. Sözlü, yazılı belge veya internet üzerinden herhangi bir mecrada ürünler hakkında kesin fonksiyon belirtemezler. Başka bir ifade ile ürünler hakkında yanıltıcı veya abartı ifadeler kullanamazlar. Bir bağımsız girişimci, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiyede bulunmamak konusunda özen göstermek görevi olacaktır. Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan müşteri literatüründe belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında bağımsız girişimci tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm hukuki sorumluluk beyan sahibine ait olacaktır.

10.12.2 Şirket tarafından yazılı onaylanmamış bulunan reklamları veya basılı dokümanları kullanan bağımsız girişimciler, bu faaliyetlerinden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaklardır. Eğer bir bağımsız girişimci, girişimci veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin kesinlikle hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara anlatması gerekir.

10.12.3 Şirket onayı olmak kaydı ile araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, herhangi bir yerde, şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler veya vitrin tanıtımlarına izin verilmemektedir.

MADDE 11 -ŞİRKET VE BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

İşbu belgede yer alan Politikalar ve Prosedürler başka bir bağımsız girişimci hareketlerine istinaden, herhangi bir bağımsız girişimcilikte veya teşkilatta üçüncü şahıslara ait haklar tesis etmek amacını taşımamaktadır.

11.1 Bağımsız Girişimcilik Statüsü: Şirket ile bağımsız girişimci arasındaki hukuki ilişki iki bağımsız tacir arasındaki sözleşmeye dayalı ticari bir ilişki olup, bir bağımsız girişimci “bağımsız girişimci” olup öyle kalacaktır ve şirketle bu sıfatla ilişki kuracaktır. Hiçbir bağımsız girişimci, üçüncü şahıslar karşısında, kendisinin şirketin bir personeli olduğu veya şirket adına hareket ettiği izlenimi uyandıran bir beyanda bulunmayacaktır.

11.1.1 Bağımsız girişimci işbu sözleşmeye girmekteki nihai amacı kendi bağımsız işini kurmak ve bu işten ticari gelir elde etmek olduğu için, bağımsız girişimci, şirketten sipariş etmiş oluğu ürünleri kendisi tüketmiş olsa bile tüketici mevzuatı çerçevesinde “Tüketici” olarak nitelendirilemez. Bu nedenle işbu sözleşme tüketici mevzuatına değil Türk Ticaret Kanunu’na tabi olup; bağımsız girişimci, işbu sözleşme çerçevesinde yürüteceği her türlü faaliyette “Basiretli Bir Tacirin Göstermesi Gereken Özeni Gösterme Yükümlülüğü” altındadır. Bu özenin gösterilmemiş olmasından doğabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluk tamamen bağımsız girişimciye ait olacaktır ve şirket böyle bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

11.1.2 Şirket bağımsız girişimcilik statüsünü etkilemeksizin ilgili kanunlara göre kaynakta vergi kesebilir. Girişimci “bağımsız girişimci” olarak taşıdığı statü ışığında, ilgili kanunların “bağımsız girişimciler” ile ilgili olarak işbu sözleşme kapsamında sağlanan tüm ekonomik kazançlar üzerinden ödenmesini gerektirdiği tüm serbest meslek vergilerini veya benzeri veya ilgili vergileri veya harçları zamanında ödemeyi kabul etmektedir.

11.1.3 Bağımsız girişimci şirketi herhangi bir yükümlülükle bağlama yetkisine sahip değildir.

11.1.4 Bağımsız girişimci şirketin faaliyetini tanıtmak veya geliştirmek amacıyla herhangi bir ülkede veya diğer siyasi yönetim biriminde girişimde bulunma yetkisine sahip değildir.

11.1.5 Bağımsız girişimci şirketin isimlerini, markalarını veya ticaret unvanlarını tescil veya tahsis ettirmek; ürünler veya iş uygulamaları için onay almak veya Şirket adına herhangi bir ticari veya resmi temas kurmak amacıyla herhangi bir ülkede girişimde bulunma yetkisine sahip değildir. Bağımsız girişimci şirketin isimleri, markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları veya ürünleri içinden işbu maddeyi ihlal edecek şekilde tescil veya tahsis ettirilen herhangi birinin tescilini derhal şirkete devredeceğini kabul etmektedir.

11.1.6 Her bağımsız girişimci şirkete bir vergi kimlik numarası vermek zorundadır. Bağımsız girişimci bir gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası, sosyal sigorta sicil numarası (veya buna eşdeğer vergi kimlik numarası) gereklidir. Gerçek kişiler ve ortaklık, şirket, limited şirket vb. tüzel kişiler için ulusal veya federal bir vergi makamı tarafından verilen vergi kimlik numarası gereklidir. Yukarıda istenen kimlik bilgilerinin ve/veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmemesi bağımsız girişimcinin hak kazandığı komisyonlardan kesinti yapılmasıyla sonuçlanabilir .Ayrıca; bir ortaklık, şirket, limited şirket vb. adına hareket eden bir bağımsız girişimcinin bu tüzel kişinin kuruluşunun ilgili kanunlar dairesinde ve/veya ilgili resmi merci tarafından onaylanmış olduğuna ve Bağımsız girişimcin bu tüzel kişi adına hareket etme yetkisine sahip olduğuna dair kanıt sunması gerekebilir.

11.1.7 Her Bağımsız girişimci vergilerle ilgili olarak kesilen cezalar ve yapılan masraflar karşısında şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektedir.

İşbu maddedeki hükümler işbu sözleşmenin feshinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 12 - BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİLİĞİN FESHEDİLMESİ

12.1 Fesih Hakkı (14 Günlük Bekleme Süresi): Girişimci işbu Sözleşmenin imzalanmasını izleyen 14(gün) gün içinde WG Global işlem departmanına e-posta ile info@wgglobal.com adresine yolladığı yazılı fesih bildirimiyle işbu sözleşmeyi cezasız olarak feshedebilir. Şirket, bağımsız girişimci kayıt işlemini tamamlamak üzere satın aldığı fatura asıllarıyla birlikte kendisine iade edilmiş bütün ürünleri , makul kargo ücretlerini ,açılmış ve kullanılmış, zarar görmüş, satışı tekrardan mümkün olmayan ürünleri bedelinden düştükten sonra, geri satın alacaktır.

Bununla beraber , Bağımsız girişimcilerin 14 günlük süre içinde ödenmiş olan tüm primler, iadesi kabul edilen ürün bedellerinden mahsup edilecektir. Prim bedelini aşan ve ürün bedelinden mahsup edilemeyen tutar girişimci tarafından 7 gün içinde Şirket’e iade edilecektir. Şirket, tahsil edilemeyen kısmının tahsili için yasal yollara başvuracaktır. İade işlemlerinde sipariş verilen kredi kartı ya da bankamatik kartlarına, 30 gün içerinde işlemler gerçekleşmektedir, bu süre bankaların kendi politikalarına göre değişkenlik gösterebilir...

12.2 (on dört) 14 Günlük Bekleme Süresinden Sonra: Bir Bağımsız girişimci sözleşmesini ve bağımsız girişimciliğini herhangi bir nedenden ötürü, kendi isteğiyle feshetme hakkına sahiptir. İsteğe bağlı fesih bildirimi şirketin ana iş adresine yazılı olarak veya e-postayla info@wgglobal.com gönderilmelidir. Fesih, bağımsız girişimcinin fesih bildirimini şirkete gönderdiği tarihte yürürlüğe girer. 14 günlük süre dolduktan sonra hiçbir şekilde ürün iadesi kabul edilmez ve para iadesi yapılmaz.

12.2.1 Bir başlangıç paketi olmayan veya herhangi bir referansı olmayan bağımsız girişimciliğin kaydının silinmesi halinde, kayıt silindiği tarihten itibaren 28 gün içerisinde tekrar bağımsız girişimci olamaz.

12.2.2 Bir bağımsız girişimci, bir kişiye referans olmamış ve son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre içerisinde tekrar sipariş vermemişse, kaydını sildirerek, çalışmak istediği sponsorunu mail ile şirkete bildirmesi durumunda, kişinin talebinin değerlendirilmesi hakkını şirket saklı tutar.

12.2.3 Bir bağımsız girişimci, bir kişiye referans olmuşsa, son sipariş tarihinden itibaren 12 ay süre içerisinde tekrar sipariş vermemişse , kaydını sildirerek, çalışmak istediği sponsorunu mail ile şirkete bildirmesi durumunda, kişinin talebinin değerlendirilmesi hakkını şirket saklı tutar.

12.2.4 Şirket İstisnai hallerde makul ve tatmin edici kanıtların sunulması halinde şirketin kendi takdir hakkına bağlı olarak bağımsız girişimciyi başka bir sponsorun altına yerleştirme hakkı saklıdır.

MADDE 13 - GENEL HÜKÜMLER

13.1 Tazmin Etme: Kanunların müsaade ettiği ölçüde şirket, onun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, hissedarları, personeli ve devralanları (topluca “iştirakler” olarak anılmışlardır) Bağımsız girişimcinin aşağıdakilerin sonucunda uğradığı veya maruz kaldığı kar mahrumiyetinden, doğrudan, dolaylı ve maddi zararlardan veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaklardır ve bağımsız girişimci söz konusu zararlar karşısında yöneltebileceği tüm taleplerle ilgili olarak şirketi ve iştiraklerini açıkça ibra etmekte ve bu taleplerden feragat etmektedir.

13.1.2 Şirketin Politika ve Prosedürleri, bağımsız girişimcilik başvurusu ve şartlar ve esaslar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmenin bağımsız girişimci tarafından ihlal edilmesi,

13.1.3 Aşağıdaki örnekler dahil fakat onlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bağımsız girişimcinin faaliyetinin ve bununla bağlantılı bir etkinliğin tanıtılması veya gerçekleştirilmesi: Şirketin ürünlerinin ve WG Global Marketing Planının tanıtılması, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vb.,

13.1.4 Bağımsız girişimcinin şirkete verdiği herhangi bir asılsız veya yanlış veri veya bilgi; ya da

13.1.5 Şirketin faaliyetini yürütmesi için gereken herhangi bir bilgiyi veya verinin sağlanmaması.

Şirketin dava sebebi, akitten kaynaklanan dava, haksız fiil veya hakkaniyet çerçevesinde doğabilecek sorumluluk dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere bağımsız girişimci karşısındaki bütün sorumluluğunun, bağımsız girişimcinin işbu sözleşme kapsamında veya başka bir sözleşme kapsamında şirketten satın aldığı ve açılmamış, hasar görmemiş ve son kullanma tarihleri geçmemiş ürünlerin bedelini aşmayacağı ve bu bedelle sınırlı olacağı bağımsız girişimci tarafından kabul edilmektedir.

13.1.6 Her bağımsız girişimci kendisinin yürüttüğü faaliyetten veya verdiği reklamlardan veya yasadışı olabilecek beyanlardan doğan ve/veya şirketin onaylamadığı iddialardan kaynaklanan herhangi bir dava, zarar ziyan veya sorumluluk karşısında şirketi koruyacak ve beri kılacaktır.

13.1.7 İşbu sözleşmenin hükümlerinin birbirlerinden ayrılabilir olduğu kabul edilecektir. Bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

13.2 Mahremiyet Politikası: Bir bağımsız girişimcinin verdiği bilgiler işbu sözleşmede açıklanan amaçlarla kullanılacaktır. Bilgiler başka bir şekilde kullanılmayacaktır.

13.3 Tahkim: Şirket ve bağımsız girişimci karşılıklı yazılı anlaşmayla, işbu sözleşme kapsamında işlenen bir ihlali bağlayıcı tahkim yoluyla çözme kararı alabilirler. Tahkim muameleleri Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

13.4 Feragat: Şirketin işbu Sözleşmenin bir ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi için bu feragatin yazılı olarak verilmesi ve şirket ticaret sicil gazetesinde belirlenmiş yetkili kişilerince imzalanması gerekir. Şirketin işbu sözleşmenin ihlal edildiği bir durumda bağımsız girişimciye açabileceği davayı erteleme veya bu davayı açmama yönünde aldığı bir karar sonradan işlenen bir ihlalden doğan haklardan feragat edilmesi sonucunu doğurmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

13.5 Mücbir Sebep: Şirket, savaş, grev, ayaklanma, yangın, deprem veya diğer doğal afetler, bir tarafın tedarik kaynağının yaptığı kısıtlamalar veya hükümetin kararları veya emirleri gibi mantıken kendi kontrolünün dışında kalan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmenin imkansızlaştığı durumlarda ifada gecikir veya ademi ifa durumuna düşerse bundan sorumlu olmayacaktır

13.6 İşbu sözleşme ve onun sonucunda yapılan sözleşmeler T.C. kanunlarına tabi olup bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Şirketle ilgili tüm ihtilaflar ve talepler ve işbu sözleşmenin ve onun sonucunda yapılan bir sözleşmenin taraflarının edimleriyle ilgili diğer talepler veya dava hakları sadece şirket merkezindeki mahkemeler yetkilidir.

13.7 Parasal Olmayan veya İhtiyati Tedbir, Avukat Ücretleri ve Feragat: Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali sonucunda şirketin telafisi olanaksız zarara uğrayabileceğini ve tek başına parasal tazminatın yeterli bir çare olmayacağını kabul etmektedirler. Dolayısıyla, bağımsız girişimci işbu sözleşmenin bir ihlali veya muhtemel ihlali karşısında şirket lehine parasal olmayan veya ihtiyati tedbir uygulanmasına itiraz etme hakkından feragat etmektedir. Bağımsız girişimci, ihtiyati tedbirin uygulanması amacıyla, gerçek zararlara ilave olarak, telafisi olanaksız zararın ispatının gerekli olmadığını ve şirketin bir teminat veya güvence yatırması gerekli olmaksızın geçici bir yasaklama emri veya ihtiyati tedbir veya nihai mahkeme emri çıkartma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir. İhlal meydana gelirse, ihlalde bulunmayan taraf avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını almaya hak kazanacaktır.

13.8 Bağımsız girişimci basiretli bir tacir olarak işbu sözleşmeyi bütünüyle okumuştur ve işbu sözleşmenin tüm hükümlerini anlamaktadır ve tüm hükümlerine özenle uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bir bağımsız girişimcinin şirkete dava veya karşı dava açacağı durumlarda, bağımsız girişimci bu davayı başka bir bağımsız girişimci birlikte veya bir toplu dava kapsamında değil, bireysel olarak açacaktır.

13.9 İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hüküm bağımsız girişimcinin bulunduğu ülkenin Politika ve Prosedürleriyle veya kanunlarıyla çeliştiği takdirde yerel Politika ve Prosedürler uygulanacak ve işbu Politika ve Prosedürlerde yer alan geri kalan hükümlerin geçerliliği veya uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hükmün çok geniş kapsamlı olması nedeniyle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda o hüküm geçersizleşmeyecektir, bunun yerine sadece ilgili kanunların gerektirdiği ölçüde sınırlandırılacak ve sınırlandırılmış bu şekliyle uygulanacaktır. İşbu maddenin tarafların bireysel menfaatleri göz önüne alındığında adil, hakkaniyetli ve makul olduğu açıkça kabul ve tasdik edilmiştir.

13.8 Promosyon Hak Edişleri: Tüm promosyonlar da promosyon açıklandığı tarihten itibaren, promosyon hak ediş tarihine kadar aktif olma şartı mevcuttur. Aktif olmayan bağımsız girişimcilerimizin promosyon hak edişleri mevcut değildir.

 

Bize Yazın

circle_left